Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Specjaliści

Nasz zespół:

dr Karina Szafrańska
Neurologopeda, UMCS w Lublinie
Logopeda, PS Log UW
Terapeuta niepłynności mowy.

Praca doktorska pod kierunkiem profesora Tadeusza Gałkowskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Neurologopedii.
Aktorka, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Akademia Muzyczna we Wrocławiu – wydział wokalno-aktorski.
Kierownik Zakładu Logopedii w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

Prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na Studiach Podyplomowych.
Nauczyciel wymowy scenicznej na wydziale aktorskim (jedynym magisterskim wydziale aktorskim na prywatnej uczelni) w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik rocznych studiów podyplomowych Logopedia Medialna (specjalizacja dla logopedów).
Terapeuta jąkania.

Marcelina

Marcelina Klimas
Neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Absolwentka dziennych studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia, a także studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.  Ukończyła dwustopniowy kurs w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej, uzyskując tytuł terapeuty integracji sensorycznej oraz kwalifikacje do przeprowadzania diagnozy i prowadzenia terapii SI, a także kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

 • „Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym – metoda Gabrieli Lorens
 • Diagnozowanie logopedyczne w aspekcie całościowym – podejście interdyscyplinarne
 • PSJ – pozycja spoczynkowa języka w praktyce
 • Sensoplastyka® trener 1. stopnia
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON
 • „Dieta sensoryczna – najnowszy model techniki szczotkowania i kompresji stawów”
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • „Stymulacja funkcji poznawczych i symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”
 • Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne „Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego według koncepcji NDT – Bobath
 • „Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych”
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”
 • „Jak pomóc dziecku z afazją wczesnodziecięcą”
 • „Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach mowy u dzieci od 3. roku życia”
 • Kurs Języka Migowego I stopnia
Wilczynska_Malwina

mgr Malwina Wilczyńska
Logopeda.
Terapeuta metody miofunkcjonalnej.

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Absolwentka socjologii, specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna, Collegium Civitas.

Specjalista w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej osób dorosłych (terapia wad wymowy, wystąpienia publiczne, mediacje głosu, terapia afazji u osób po udarach). Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szpitalachoraz poradniach specjalistycznych. Odbyła staż m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Prowadzi zajęcia w zakresie dykcji, retoryki, emisji i higieny głosu, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. Aktualnie współpracuje również z Ambasadą Polską w Bukareszcie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z polskich rodzin, mieszkających na stałe w Rumunii.

Obraz2-1

dr Patrycja Jurkiewicz
Doktor nauk humanistycznych, psycholog, pedagog specjalny, doradca zawodowy, terapeuta w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach- I stopień).

Jest skuteczna zarówno w terapii indywidualnej, grupowej i par. W ramach pracy naukowej i klinicznej zajmuje się: doradztwem psychologicznym, mediacjami, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, problematyką związaną z seksualnością, trudnościami w relacjach społecznych, zaburzeniami osobowości, poczuciem osamotnienia. Bardzo dobrze czuje się w terapii par. Kształci przyszłych psychologów i pedagogów (wypromowała ok. 110 magistrów i 47 licencjatów), prowadzi szkolenia i seminaria. Jest adiunktem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także psychologiem w Poradniach: Ad Verbum i Dobre Miejsce. Jako nauczyciel i terapeuta w szkolnictwie specjalnym, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie, seniorami i ich rodzinami. Jest autorką ok. 60 artykułów naukowych i 4 książek (w tym 2 oddane do druku).

weronika dziewanowska

Weronika Dziewanowska
Logopeda ze znajomością polskiego języka migowego.
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

Ukończyła studia „Logopedia ogólna i kliniczna z dydaktyką polonistyczną” na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje na kierunku „Filologia polskiego języka migowego” również na Uniwersytecie Warszawskim.
W trakcie studiów odbyła liczne praktyki logopedyczne w poradniach psychologoczno – pedagogicznych, szkołach i przedszkolach.

Aby stale zgłębiać swoją wiedzę uczęszcza na wiele kursów, między innymi ukończyła następujące szkolenia:
– terapia logopedyczna dzieci ze spektrum autyzmu,
– jąkanie – jak skutecznie przeprowadzić terapię niepłynności mowy,
– terapia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– język migowy – narzędzie wpierające ogólny rozwój dziecka słyszącego
I wiele innych udoskonalających wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy.

Malarska_Sylwia

mgr Sylwia Malarska
Nauczyciel dyplomowany, Terapeuta Zajęciowy, Pedagog – Terapeuta (Reedukator),
Oligofrenopedagog (Rewalidator), Terapeuta ręki.

Ukończone studia i kursy kwalifikacyjne:
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie – Zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie – Geografia w szkole – studia podyplomowe
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Terapia Pedagogiczna. System M. Montessori – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – wydz. Pedagogiczny – kierunek Pedagogika w zakresie pedagogicznej terapii zajęciowej z rewalidacją indywidualną – magisterium
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – wydz. Pedagogiczny – specjalność terapia zajęciowa z rewalidacją indywidualną – dyplom licencjata
Studium Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym – dyplom „Terapeuta Zajęciowy”

Ukończyła szkolenia:
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej” kurs doskonalący zorganizowany przez WCIES, „Organizacja pracy z nową podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, „Skuteczne metody wychowawcze” w EKO TUR, „Kreatywne Nauczanie” w EKO TUR, „Praca z uczniem zdolnym” WCIES, „Indywidualizacja nauczania w praktyce” OPERON, „Idea kształcenia włączającego i integracyjnego w praktyce szkolnej” POMOST, „101 technik plastycznych – aktywne zabawy plastyczne” – warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Nową Szkołę.

 • Diagnoza pedagogiczna
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Zajęcia indywidualne korekcyjno – kompensacyjnekierowane do dzieci/młodzieży i dorosłych mających specyficzne trudności w uczeniu się, trudności szkolne, niepełnosprawności oraz wszystkich osób mających zalecone zajęcia wysokospecjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej.
 • Trening ortograficzny indywidualny (w oparciu m. in. o program Ortograffiti oraz ćwiczenia autorskie dostosowane do indywidualnych potrzeb).
 • Zajęcia indywidualne rewalidacyjnedla dzieci/młodzieży i dorosłych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności w tym ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Zajęcia indywidualne z zakresu Terapii Ręki, kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mającym trudności manualne, motoryczne i grafomotoryczne.
 • Zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe obejmujące Bajkoterapię, Muzykoterapię i Artoterapię.

Zainteresowania Pani Sylwii skupiają się wokół pomocy dzieciom ze specjalnymi i ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi charakteryzującymi się trudnościami w nauce, czytaniu, pisaniu, liczeniu (dzieciom z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią). Uczniowie mający zajęcia z Panią Sylwią chętnie na nie uczęszczają ze względu na przyjazną atmosferę zajęć oraz widoczne efekty wspólnej pracy . Jest to terapeuta charakteryzujący się wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas okresu całej edukacji – od początku przedszkola do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (od 3 roku życia do ukończenia szkoły średniej).

image001-1-300x300

mgr Beata Taut
Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Studia magisterskie na wydziale pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym i psychologią szkolną.

Ukończyła I i II stopień kursu terapii SI w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów SI, certyfikat PSTIS.
Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej również w przedszkolu prywatnym oraz w szkole podstawowej.
Nauczyciel mianowany w przedszkolu państwowym.
Koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce przedszkolnej.

Ukończone kursy i szkolenia psychologiczno-pedagogiczne to między innymi:
„Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – ZNP Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
„Kurs animatorów sztuki orgiami z elementami Edukacji przez Ruch” – Origami Pracownia Pedagogiczna Dorota Dziamska
„Psychologiczne aspekty rozwoju osobowości dziecka” – Niepubliczna Poradnia PP EDUKACJA
„Emisja i higiena głosu” – MAC Edukacja
„Przygotowanie do nauki czytania i pisania” – Wydawnictwo JUKA
„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” – FKK B. Kubiak

olga

mgr Olga Osińska
Logopeda.

Absolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej ze specjalizacją nauczycielską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwentka Filologii polskiej ze specjalizacją redaktorsko-wydawniczą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi zajęcia na studiach zaocznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadziła zajęcia grupowe na turnusie psychoterapeutycznym dla osób jąkających się.

Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
„Strategie sensoryczne w diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy. Stymulacja umiejętności oralno-motorycznych”,
„Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia”,
„Masaż logopedyczny”,
„Praca z dzieckiem autystycznym”,
„Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®” czy
Makaton I stopnia.

Współprowadziła warsztat „Organizacja terapii jąkania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie” na konferencji „Terapia jąkania u osób dorosłych” organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA.

mgr Agata Grabowska-Paruszewska
Psycholog.

Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna.
Obecnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Ukończyła szkolenia w zakresie:

Kurs Trenerski – Trener grupowy treningu zastępowania agresji (Amity ART.)
Szkolenie – Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii.
Szkolenie – Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
Szkolenie – Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r.
Szkolenie – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie – Efektywne uczenie dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Roczny moduł – Zastosowanie analizy zachowania do rozwijania zachowań pożądanych i redukowania zachowań trudnych.
Roczny moduł – Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym Szczęśliwe Dzieci (Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju) i szkołach fundacji Adys.

Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym i behawioralnym dla dzieci i młodzieży, treningi dla rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży.

W praktyce zajmuje się:

zaburzeniami lękowymi(fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD).
zaburzeniami eksternalizacyjnymi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.
zaburzeniami nastroju – ( depresja).
całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
problemami psychologicznymi/emocjonalnymi
problemami wychowawczymi – rodzice doświadczający trudności w tym obszarze mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.
diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).

Justyna

mgr Justyna Janikow
Psycholog.

Absolwentka psychologii ze specjalizacją „zdrowie i niepełnosprawność” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych – Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie zdobywa kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Doświadczenie nabyła podczas licznych praktyk i staży, między innymi w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z Autyzmem Fundacji „SCOLAR”, współprowadząc zajęcia terapeutyczne grupowe dla osób jąkających się w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie, a także w pracy w warszawskich przedszkolach oraz szkole podstawowej. W poradni Ad Verbum prowadzi diagnozy dysleksji. Prowadziła zajęcia grupowe na turnusie psychoterapeutycznym dla osób jąkających się organizowanym przez poradnię Ad Verbum.
Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
„Terapia behawioralna – teoria i praktyka” – kurs bazowy 3-modułowy, Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego.
Szkolenie dla psychologów fundacji „SCOLAR” – „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii”.
Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford Binet -5, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Paulina

mgr Paulina Kopciuch
Logopeda ogólny i kliniczny.

Absolwentka studiów Logopedia ogólna i kliniczna realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na kierunku Logopedia z audiologia na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Szkoły muzycznej II stopnia na kierunku wokalnym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk logopedycznych oraz pedagogicznych, które odbywały się placówkach edukacyjnych i oświatowych. Prowadzenie zajęć logopedycznych to praca, która daje mi ogromną satysfakcję. W czasie zajęć dążę do wielopłaszczyznowego rozwoju mowy dzieci. Dążę do tego, aby zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny i rozbudzały zapał oraz motywację moich podopiecznych. Zajęcia staram się również łączyć z moją pasją, która jest śpiew, ale też gra na gitarze i fortepianie. Na co dzień doskonale swój warsztat pod okiem trenera wokalnego. Melodia, dźwięki i rytmy towarzyszą nam od zawsze. Poza ich typowa funkcją, muzyka jest świetnym narzędziem terapeutycznym, które staram się wykorzystywać w pracy codziennej.

Emilia C

mgr Emilia Cendrowska
mgr pedagogiki specjalnej
terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z tytułem magistra pedagogiki specjalnej. 
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie –  studia podyplomowe  z zakresu: Diagnoza i Terapia Dziecka Z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej.
Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Certyfikat: “Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej”

Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej. W pracy z dziećmi kieruję się ich potrzebami, a przyświeca mi ich dobro oraz poprawa jakości i komfortu życia.

Obraz2

Marcin Ciporski
absolwent Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim w latach 2015-2017.

Zajmuje się terapią logopedyczną. Swoje doświadczenie zdobywał podczas licznych praktyk logopedycznych w placówkach oświatowych, medycznych oraz uczestnicząc w działalności Naukowego Koła Logopedycznego. Podczas studiów współorganizował dwie studenckie konferencje:
Europejski Dzień Logopedy- odczulamy jąkanie (APS),
Studencka Konferencja Logopedyczna “Dysfagia- przełknij to” (WUM).
Jest również logopedą w jednej z warszawskich szkół podstawowych.

Większość urlopowego czasu poświęca na żeglarstwo, pracując jako instruktor żeglarstwa lub skipper.

mgr Aneta Nalewajek
Psycholog

Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie nabyła podczas licznych staży i praktyk, m.in w Szpitalu Bródnowskim, Fundacji ”Dzieci niczyje” (obecnie Fundacja ”Dajemy dzieciom siłę”), w Domach Dziecka, w Fundacji ”Sotis”. Prowadzi konsultacje oraz terapię dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy w zrozumieniu i rozwiązaniu swoich trudności natury psychicznej. Pracuje w nurcie bliskościowym.

dr Krzysztof Szamburski
(Współpraca w ramach organizowanego Turnusu terapeutycznego dla osób jąkających się)
Psycholog, UW
Logopeda, PS Log
Terapeuta SI
Terapeuta jąkania i niepłynności mowy

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego UW.
Zagadnieniami patomechanizmu powstawania jąkania oraz jego terapii zajmuje się od kilkunastu lat. Jąkanie traktuje jako zaburzenie o podłożu emocjonalnym. Twórca autorskiej metody terapii jąkania.
Autor wielu artykułów w prasie i wydawnictwach specjalistycznych (szczegóły w zakładce „Jąkanie” na stronie głównej).
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP.
Wielokrotnie prowadził grupy terapeutyczne osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik dwuletnich studiów podyplomowych – Logopedia ze specjalizacją medialną.