Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Specjaliści

Nasz zespół:

dr Karina Szafrańska
Neurologopeda, UMCS w Lublinie
Logopeda, PS Log UW
Terapeuta niepłynności mowy.

Praca doktorska pod kierunkiem profesora Tadeusza Gałkowskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Neurologopedii.
Aktorka, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Akademia Muzyczna we Wrocławiu – wydział wokalno-aktorski.
Kierownik Zakładu Logopedii w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

Prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na Studiach Podyplomowych.
Nauczyciel wymowy scenicznej na wydziale aktorskim (jedynym magisterskim wydziale aktorskim na prywatnej uczelni) w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik rocznych studiów podyplomowych Logopedia Medialna (specjalizacja dla logopedów).
Terapeuta jąkania.

Marta Surga

Logopeda,
oligofrenopedagog,
nauczyciel mianowany,
terapeuta Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych,
terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta Bilateralnej Integracji

Od lat współpracuje z Centrum Mowy i Ruchu ELF oraz z Fundacją Kokonovo, gdzie diagnozuje i konsultuje dzieci od 3 miesiąca życia. Prowadzi także terapię EEG Biofeedback i treningi słuchowe metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS. W terapii wykorzystuje metodę Czaszkowo – Krzyżową, Kinesiotaping otaz stymulację Taktylną. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej. Specjalizuje się w terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest diagnostą narzędzia ADOS – 2.

mgr Justyna Szymańska

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończone studia i kursy kwalifikacyjne:
Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie –  Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie –  Wychowanie Fizyczne – studia magisterskie – specjalizacja – Trener Przygotowania Motorycznego
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Wychowanie Fizyczne – studia licencjackie – uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi. Doświadczenie nabyła podczas licznych praktyk, między innymi w: ” Fundacja Kokonovo” współprowadząc zajęcia terapeutyczne głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi, oraz w Centrum Integracji Sensorycznej.

W swojej pracy staram się zbudować więź oraz zaufanie między terapeutą a pacjentem. Uważam, że dzięki wzajemnemu zaufaniu można wypracować jak najlepsze efekty. Moim cele jest poprawa jakości i komfortu życia moich podopiecznych.

mgr Paulina Wypych

Fizjoterapeuta
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończone studia i kursy kwalifikacyjne:
Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie – Terapeuta i Diagnosta Integracji sensorycznej – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie – Fizjoterapia – studia magisterskie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie – Instruktor Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej
Polska Szkoła Masażu Shantala – Instruktor Masażu Shantala

Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapie integracji sensorycznej. Fizjoterapeutka z zawodu oraz z zamiłowania. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi. Doświadczenie zdobyłam na licznych praktykach między innymi w „Fundacji Kokonovo” współprowadząc zajęcia terapeutyczne głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu. W Swojej pracy staram się zbudować więź oraz zaufanie z rodzicami i dziećmi. Moim celem podczas prowadzenia terapii jest podążanie za dzieckiem.

Wilczynska_Malwina

mgr Malwina Wilczyńska
Logopeda.
Terapeuta metody miofunkcjonalnej.

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Absolwentka socjologii, specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna, Collegium Civitas.

Specjalista w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej osób dorosłych (terapia wad wymowy, wystąpienia publiczne, mediacje głosu, terapia afazji u osób po udarach). Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szpitalachoraz poradniach specjalistycznych. Odbyła staż m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Prowadzi zajęcia w zakresie dykcji, retoryki, emisji i higieny głosu, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. Aktualnie współpracuje również z Ambasadą Polską w Bukareszcie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z polskich rodzin, mieszkających na stałe w Rumunii.

Obraz2-1

dr Patrycja Jurkiewicz
Doktor nauk humanistycznych, psycholog, pedagog specjalny, doradca zawodowy, terapeuta w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach- I stopień).

Jest skuteczna zarówno w terapii indywidualnej, grupowej i par. W ramach pracy naukowej i klinicznej zajmuje się: doradztwem psychologicznym, mediacjami, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, problematyką związaną z seksualnością, trudnościami w relacjach społecznych, zaburzeniami osobowości, poczuciem osamotnienia. Bardzo dobrze czuje się w terapii par. Kształci przyszłych psychologów i pedagogów (wypromowała ok. 110 magistrów i 47 licencjatów), prowadzi szkolenia i seminaria. Jest adiunktem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także psychologiem w Poradniach: Ad Verbum i Dobre Miejsce. Jako nauczyciel i terapeuta w szkolnictwie specjalnym, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie, seniorami i ich rodzinami. Jest autorką ok. 60 artykułów naukowych i 4 książek (w tym 2 oddane do druku).

mgr Natalia Mućka

Neurologopeda, Logopeda ogólny i Kliniczny,
Audiofonolog, protetyk słuchu

Absolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego
Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim.

Absolwentka studiów Audiofonologia z protetyką słuchu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk w placówkach oświatowych oraz medycznych, a także pracując w przedszkolach. Wyznaje zasadę całościowego podejścia do diagnozy logopedycznej, terapię indywidualizuje do potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
– “Makaton I stopnia”;
– “Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”;
– “Staw skroniowo- żuchwowy okiem logopedy”;
– “Masaż Logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne”;
– “Terapia ręki”;

Malarska_Sylwia

mgr Sylwia Malarska
Nauczyciel dyplomowany, Terapeuta Zajęciowy, Pedagog – Terapeuta (Reedukator),
Oligofrenopedagog (Rewalidator), Terapeuta ręki.

Ukończone studia i kursy kwalifikacyjne:
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie – Zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie – Geografia w szkole – studia podyplomowe
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Terapia Pedagogiczna. System M. Montessori – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – wydz. Pedagogiczny – kierunek Pedagogika w zakresie pedagogicznej terapii zajęciowej z rewalidacją indywidualną – magisterium
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – wydz. Pedagogiczny – specjalność terapia zajęciowa z rewalidacją indywidualną – dyplom licencjata
Studium Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym – dyplom „Terapeuta Zajęciowy”

Ukończyła szkolenia:
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej” kurs doskonalący zorganizowany przez WCIES, „Organizacja pracy z nową podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, „Skuteczne metody wychowawcze” w EKO TUR, „Kreatywne Nauczanie” w EKO TUR, „Praca z uczniem zdolnym” WCIES, „Indywidualizacja nauczania w praktyce” OPERON, „Idea kształcenia włączającego i integracyjnego w praktyce szkolnej” POMOST, „101 technik plastycznych – aktywne zabawy plastyczne” – warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Nową Szkołę.

 • Diagnoza pedagogiczna
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Zajęcia indywidualne korekcyjno – kompensacyjnekierowane do dzieci/młodzieży i dorosłych mających specyficzne trudności w uczeniu się, trudności szkolne, niepełnosprawności oraz wszystkich osób mających zalecone zajęcia wysokospecjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej.
 • Trening ortograficzny indywidualny (w oparciu m. in. o program Ortograffiti oraz ćwiczenia autorskie dostosowane do indywidualnych potrzeb).
 • Zajęcia indywidualne rewalidacyjnedla dzieci/młodzieży i dorosłych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności w tym ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Zajęcia indywidualne z zakresu Terapii Ręki, kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mającym trudności manualne, motoryczne i grafomotoryczne.
 • Zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe obejmujące Bajkoterapię, Muzykoterapię i Artoterapię.

Zainteresowania Pani Sylwii skupiają się wokół pomocy dzieciom ze specjalnymi i ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi charakteryzującymi się trudnościami w nauce, czytaniu, pisaniu, liczeniu (dzieciom z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią). Uczniowie mający zajęcia z Panią Sylwią chętnie na nie uczęszczają ze względu na przyjazną atmosferę zajęć oraz widoczne efekty wspólnej pracy . Jest to terapeuta charakteryzujący się wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas okresu całej edukacji – od początku przedszkola do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (od 3 roku życia do ukończenia szkoły średniej).

image001-1-300x300

mgr Beata Taut
Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Studia magisterskie na wydziale pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym i psychologią szkolną.

Ukończyła I i II stopień kursu terapii SI w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów SI, certyfikat PSTIS.
Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej również w przedszkolu prywatnym oraz w szkole podstawowej.
Nauczyciel mianowany w przedszkolu państwowym.
Koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce przedszkolnej.

Ukończone kursy i szkolenia psychologiczno-pedagogiczne to między innymi:
„Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – ZNP Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
„Kurs animatorów sztuki orgiami z elementami Edukacji przez Ruch” – Origami Pracownia Pedagogiczna Dorota Dziamska
„Psychologiczne aspekty rozwoju osobowości dziecka” – Niepubliczna Poradnia PP EDUKACJA
„Emisja i higiena głosu” – MAC Edukacja
„Przygotowanie do nauki czytania i pisania” – Wydawnictwo JUKA
„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” – FKK B. Kubiak

olga

mgr Olga Osińska
Logopeda.

Absolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej ze specjalizacją nauczycielską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwentka Filologii polskiej ze specjalizacją redaktorsko-wydawniczą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi zajęcia na studiach zaocznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadziła zajęcia grupowe na turnusie psychoterapeutycznym dla osób jąkających się.

Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
„Strategie sensoryczne w diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy. Stymulacja umiejętności oralno-motorycznych”,
„Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia”,
„Masaż logopedyczny”,
„Praca z dzieckiem autystycznym”,
„Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®” czy
Makaton I stopnia.

Współprowadziła warsztat „Organizacja terapii jąkania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie” na konferencji „Terapia jąkania u osób dorosłych” organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA.

mgr Agata Grabowska-Paruszewska
Psycholog.

Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna.
Obecnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Ukończyła szkolenia w zakresie:

Kurs Trenerski – Trener grupowy treningu zastępowania agresji (Amity ART.)
Szkolenie – Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii.
Szkolenie – Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
Szkolenie – Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r.
Szkolenie – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie – Efektywne uczenie dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Roczny moduł – Zastosowanie analizy zachowania do rozwijania zachowań pożądanych i redukowania zachowań trudnych.
Roczny moduł – Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym Szczęśliwe Dzieci (Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju) i szkołach fundacji Adys.

Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym i behawioralnym dla dzieci i młodzieży, treningi dla rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży.

W praktyce zajmuje się:

zaburzeniami lękowymi(fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD).
zaburzeniami eksternalizacyjnymi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.
zaburzeniami nastroju – ( depresja).
całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
problemami psychologicznymi/emocjonalnymi
problemami wychowawczymi – rodzice doświadczający trudności w tym obszarze mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.
diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).

Justyna

mgr Justyna Janikow
Psycholog.

Absolwentka psychologii ze specjalizacją „zdrowie i niepełnosprawność” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych – Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie zdobywa kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Doświadczenie nabyła podczas licznych praktyk i staży, między innymi w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z Autyzmem Fundacji „SCOLAR”, współprowadząc zajęcia terapeutyczne grupowe dla osób jąkających się w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie, a także w pracy w warszawskich przedszkolach oraz szkole podstawowej. W poradni Ad Verbum prowadzi diagnozy dysleksji. Prowadziła zajęcia grupowe na turnusie psychoterapeutycznym dla osób jąkających się organizowanym przez poradnię Ad Verbum.
Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
„Terapia behawioralna – teoria i praktyka” – kurs bazowy 3-modułowy, Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego.
Szkolenie dla psychologów fundacji „SCOLAR” – „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii”.
Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford Binet -5, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Paulina

mgr Paulina Kopciuch
Logopeda ogólny i kliniczny.

Absolwentka studiów Logopedia ogólna i kliniczna realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na kierunku Logopedia z audiologia na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Szkoły muzycznej II stopnia na kierunku wokalnym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk logopedycznych oraz pedagogicznych, które odbywały się placówkach edukacyjnych i oświatowych. Prowadzenie zajęć logopedycznych to praca, która daje mi ogromną satysfakcję. W czasie zajęć dążę do wielopłaszczyznowego rozwoju mowy dzieci. Dążę do tego, aby zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny i rozbudzały zapał oraz motywację moich podopiecznych. Zajęcia staram się również łączyć z moją pasją, która jest śpiew, ale też gra na gitarze i fortepianie. Na co dzień doskonale swój warsztat pod okiem trenera wokalnego. Melodia, dźwięki i rytmy towarzyszą nam od zawsze. Poza ich typowa funkcją, muzyka jest świetnym narzędziem terapeutycznym, które staram się wykorzystywać w pracy codziennej.

Emilia C

mgr Emilia Cendrowska
mgr pedagogiki specjalnej
terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z tytułem magistra pedagogiki specjalnej. 
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie –  studia podyplomowe  z zakresu: Diagnoza i Terapia Dziecka Z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej.
Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Certyfikat: “Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej”

Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej. W pracy z dziećmi kieruję się ich potrzebami, a przyświeca mi ich dobro oraz poprawa jakości i komfortu życia.

Obraz2

Marcin Ciporski
absolwent Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim w latach 2015-2017.

Zajmuje się terapią logopedyczną. Swoje doświadczenie zdobywał podczas licznych praktyk logopedycznych w placówkach oświatowych, medycznych oraz uczestnicząc w działalności Naukowego Koła Logopedycznego. Podczas studiów współorganizował dwie studenckie konferencje:
Europejski Dzień Logopedy- odczulamy jąkanie (APS),
Studencka Konferencja Logopedyczna “Dysfagia- przełknij to” (WUM).
Jest również logopedą w jednej z warszawskich szkół podstawowych.

Większość urlopowego czasu poświęca na żeglarstwo, pracując jako instruktor żeglarstwa lub skipper.

241638709_542502990338333_6522033358518733408_n

mgr Beata Szymńska-Kucharczyk
Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta ręki.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Odbyła szkolenie z terapii ręki w ProCentrum.

Obecnie pracuje w przedszkolu terapeutycznym Promitis jako logopeda dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w jest także logopedą i terapeutą ręki w ASAN- Centrum Wspomagania Rozwoju.

W poradni psychologiczno-pedagogicznej „Ad Verbum” zajmuje się diagnozowaniem i terapią logopedyczną dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy; W swojej pracy kieruje się całościowym i pozytywnym podejściem do pacjentów, aby zbudować zaufanie i współpracę, dzięki której zajęcia są dla dzieci przyjemnością

dr Krzysztof Szamburski
Psycholog, UW
Logopeda, PS Log, Polonistyka UW
Terapeuta SI
Terapeuta jąkania i niepłynności mowy

Wieloletni Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego UW.
Zagadnieniami patomechanizmu powstawania jąkania oraz jego terapii zajmuje się od ponad 30 lat. Jąkanie traktuje jako zaburzenie o podłożu emocjonalnym. Twórca autorskiej metody terapii jąkania.
Autor wielu artykułów w prasie i wydawnictwach specjalistycznych (szczegóły w Bibliografii).
Jest byłym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni  pracownik zatrudniony jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP. Przez wiele lat dyrektor tej instytucji.
Wielokrotnie prowadził grupy terapeutyczne osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik (były) dwuletnich studiów podyplomowych – Logopedia ze specjalizacją medialną.

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Związku Logopedów – od początku istnienia tego Związku Zawodowego

Prowadzi wykłady na kilku uczelniach kształcących logopedów z następujących przedmiotów: psychologia ogólna, psychologia rozwoju, psychologia kliniczna(psychopatologia), neuropsychologia, istota i terapia niepłynności mówienia, psychogenne zaburzenia mowy, relaksacja

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Edukacja specjalna a logopedia. W: Edukacja osób niepełnosprawnych. Hulek A. (red.), PAN, PTWK, Warszawa 1993
 • Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii. W: Postępy psychoterapii. Tom III. Gapik L. (red.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 • Koncepcja specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego dla osób jąkających się – założenia teoretyczne, sposoby leczenia. W: Podejście do niepełnosprawności w państwach europejskich na przykładzie osiągnięć w terapii jąkania. Europejska wymiana poglądów. Materiały pokonferencyjne. Kraków, 2000
 • Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia. Logopedia nr 23, PTL, Lublin 1996.
 • Pomyśl o sobie i swoim jąkaniu – sześć grzechów głównych, które być może popełniasz. Słowo wyboiste. Materiały z X Ogólnopolskiego Zjazdu Szkoleniowego Osób Jąkających się w Gdańsku 11 – 14. 11. 1999 roku. PZJ, Kraków 1999.
 • Technika wystukiwania sylab – propozycja uzyskiwania płynności mówienia. W: Diagnoza i terapia osób jąkających się. Warsztaty Logopedyczne, Białystok 1997.
 • Terapia w nerwicy jąkania. W: Diagnoza i terapia osób jąkających się. Warsztaty Logopedyczne, Białystok 1997.
 • Jąkanie, Mowa bezładna, Klasyfikacje zaburzeń mowy, Integracja sensoryczna, Fizjologiczna niepłynność mówienia – hasła do „Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku”. Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • Dziecko jąkające się w szkole. Internetowe pismo logopedyczne Logopeda. 2(5), 2007. www.logopeda.org.pl
 • Patomechanizm powstawania jąkania rozwojowego – propozycja powiązania jąkania z lękiem. Internetowe pismo logopedyczne Logopeda. 2(3), 2005. www.logopeda.org.pl
 • Zaburzenia mowy głośnej i ich wpływ na mowę pisaną. Zeszyt PTD, 2008/1
 • Jąkanie a lęk – przegląd koncepcji. W: Logopedia – Teoria i Praktyka (red. Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka), pp. 488-499, AW a linea, r. 2005
 • Pomyśl o sobie i swoim jąkaniu – niektóre błędy, które popełniasz Ty bądź Twoi najbliżsi. W: Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się (red. Elżbieta Minczakiewicz), pp. 001-001, AP Kraków, r. 2005
 • Wczesna diagnoza nielogopedyczna w prognozowaniu zaburzeń mowy głośnej i pisanej. Internetowe pismo logopedyczne Logopeda1(1), 2005. www.logopeda.org.pl
 • Współczesne poglądy na temat istoty jąkania na podstawie badań własnych i literatury przedmiotu. W. Logopedia u progu XXI wieku (red. naukowa Młynarska M., Smereka T.) Podyplomowe Studia Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010
 • Diagnoza niepłynności mówienia. W: Diagnoza logopedyczna (red. naukowa Ewa Czapiewska, Stanisław Milewski). GWP, Gdańsk 2011 – książka
 • publikacje w czasopiśmie logopedycznym: Forum logopedy oraz redakcja merytoryczna pierwszego numeru
 • Niepłynność mówienia jako zaburzenie komunikacji. W: Oblicza komunikacji. (red. naukowa: Klonowska-Senderska I., Szafrańska K.) K2LLider.eu, Warszawa 2011
 • Mechanizm Valsalvy. W. Medycyna w logopedii (red. naukowa J.J. Błeszyński). Harmonia Universalis, Gdańsk 2013
 • Próba oceny związku między jąkaniem a poczuciem kontroli. (współautor M. Biernat) STUDIA PRAGMALINGWISTYCZNE Nr 4 r., Warszawa 2013
 •  Terapia niepłynności mówienia u siedmioletniego chłopca (współautor: A. Siwińska). W. Metody terapii logopedycznej (red. naukowa A. Domagała, U. Mirecka).