Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Dysleksja

DYSLEKSJA

WYKONUJEMY DIAGNOZY DYSLEKSJI, które są honorowane przez szkoły na terenie całej Polski.

Nie do końca znane są przyczyny dysleksji. Nadal bywają źródłem dyskusji i kontrowersji, świadczących o różnicy poglądów wśród autorów. Na temat etiologii dysleksji istnieje kilka koncepcji.
Przy dysleksji trudno jest mówić o jednym czynniku, który ją wywołuje. W poszczególnych przypadkach dysleksje mogą powodować u jednego dziecka np. dziedziczność, u drugiego organiczne mikrouszkodzenie mózgu. Nie wyklucza to wystąpienia również i innych przyczyn u tego samego dziecka. Oczywiście wtedy trudności w czytaniu i pisaniu będą bardziej nasilone.

Sprawdź, czy Twoje dziecko ma zachowania dziecka ryzyka dysleksji (wg M.Bogdanowicz; dotyczy przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej):
Dziecko jest mało sprawne ruchowo słabo biega, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych.
Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek.
Dziecko niechętnie rysuje.
Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami.
Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami LEGO, puzzlami.
Dziecko jest oburęczne . wykonując czynności posługuje się raz jedną, raz drugą ręką.
Dziecku sprawia problem odróżnienie prawej i lewej strony swego ciała (ręki, nogi, oka).
Dziecko ma problem z określeniem kierunków w przestrzeni (nieprawidłowo używa przyimków: nad pod, przed,od).
Dziecko ma trudności z opanowaniem i zapamiętywaniem nowych wierszyków i piosenek.
Dziecko ma trudności z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, nazwy dni tygodnia, miesięcy, liter alfabetu, szeregów cyfrowych i innych.
Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo rozprasza się.
Dziecko ma trudności w zrozumieniu i rozwiązywaniu zadań wymagających myślenia logicznego.
Dziecko ma problem z budowaniem zdań, zmienia szyk wyrazów w zdaniu.
Dziecko przekręca słowa (mówi np. kraktor), zmienia przedrostki w wyrazach, albo używa nieprawidłowych form gramatycznych.
Dziecko ma wadę wymowy.
Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu (np. g-k, z-s, d-t, w-f).
Dziecko ma trudności z wyróżnianiem głosek w wyrazie.
Dziecko ma trudności z odróżnianiem i zapamiętywaniem kształtów podobnych liter, np. m-n, 1-l, t-ł.
Dziecku sprawia problem odróżnianie i zapamiętywanie kształtów identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni np. p-b, d-b.
Dziecko ma trudności z rozmieszczeniem rysunku na kartce.
Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlane oraz odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej.
Dziecko ma problem z odtwarzaniem prostych szlaczków i figur geometrycznych.

Jeżeli zaobserwujesz, że Twoje dziecko lub uczeń wykazuje któreś z wymienionych objawów – zapraszamy na konsultację i diagnozę dysleksji !!

Jesteśmy po to, aby pomóc!

„Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa wydane przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Nasze diagnozy są honorowane przez szkoły publiczne i niepubliczne.

Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta, na podstawie opinii (…) niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej (…). Opinia powinna być wydana przez poradnię nie wcześniej niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego i nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.

 

Poradnia „Ad Verbum” – Centrum Terapii Mowy i Dysleksji została wpisana w Biurze Edukacji do ewidencji szkół i placówek oświatowych miasta stołecznego Warszawa  pod numerem 23P.   żródło