Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Testy

KOLD
Karty Oceny Logopedycznej Dziecka 
60-120 minut
Badanie 200 zł Wydanie opinii 100 zł
Test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy. Autorem testu jest dr Joanna Gruba. Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.
Badanie KOLD-em daje możliwość opracowania diagnozy opisowej, która powinna być platformą współpracy pomiędzy specjalistami zajmującymi się terapią dziecka a także na opracowanie planu terapii dla dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy.
(https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/diagnoza/karty-oceny-logopedycznej-dziecka-kold-detail)
KORP
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego 
60-120 minut
Badanie 200 zł Wydanie opinii 100 zł
Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
Autorzy: mgr Elżbieta Bogacz i mgr Anna Bogacz-Rybczak (https://www.komlogo.pl/index.php/komlogo/wszystkie/komlogo-diagnoza/karty-oceny-rozwoju-psychoruchowego-detail)
DJ
Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym
60-120 minut
Badanie 200 zł Wydanie opinii 100 zł
Narzędzie do wykorzystania podczas identyfikacji i badania niepłynności mówienia u małych dzieci.
Autorki: Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
KOSF
Karty Oceny Słuchu Fonemowego 
60-120 minut
Badanie 200 zł Wydanie opinii 100 zł
Test służący do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3 roku życia do 7;6 lat.
Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF są narzędziem standaryzowanym. Test przeznaczony jest do badań diagnostycznych prowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3;0 do 7;6 lat. (https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/diagnoza/test-do-badania-sluchu-fonemowego-1759-detail)
KOJD-AFA
Karty Oceny Języka Dziecka-AFA 
60-120 minut
Badanie 200 zł Wydanie opinii 100 zł

Karty Oceny Języka Dziecka-AFA – KOJD-AFA są narzędziem do oceny niedokształcenia mowy o typie afazji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Autorki opracowały narzędzie bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi.

Autorki: Elżbieta Drewniak-Wołosz, Anna Paluch

KOJD-AFA obejmuje diagnozę rozwoju funkcji językowych takich jak:
– rozumienie,
– powtarzanie,
– nazywanie,
– mowa dialogowa, opowieściowa, spontaniczna,
– podsystem fonetyczno-fonologiczny,
– podsystem fleksyjno-składniowy,
– podsystem leksyjno-semantyczny,
– podsystem pragmatyczny. (https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/diagnoza/karty-oceny-j%C4%99zyka-dziecka-afa-kojd-afa-detail)

(SB5)
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 
120 minut
Badanie 300 zł Wydanie opinii 100 zł
SB5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy.
(https://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Skala-Inteligencji-Stanford-Binet-5-SB5/187)
Neuroflow
Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
45-90 minut
Diagnoza (wywiad, badanie dziecka i wydanie opinii)  300 zł
(https://adverbum.net.pl/oferta/neuroflow/)
ADOS
ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
60-90 minut
Wywiad 50-70 min      200 zł            Wydanie opinii   i omówienie wyników       200 zł
Badanie 100 min    600 zł
Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy.  Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne.
(https://www.practest.com.pl/ados-2-protokol-obserwacji-do-diagnozowania-zaburzen-ze-spektrum-autyzmu)