Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Testy

KOLD
Karty Oceny Logopedycznej Dziecka 
60-120 minut
Badanie 150 zł Wydanie opinii 80 zł
Test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy. Autorem testu jest dr Joanna Gruba. Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.
Badanie KOLD-em daje możliwość opracowania diagnozy opisowej, która powinna być platformą współpracy pomiędzy specjalistami zajmującymi się terapią dziecka a także na opracowanie planu terapii dla dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy.
(https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/diagnoza/karty-oceny-logopedycznej-dziecka-kold-detail)
KORP
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego 
60-120 minut
Badanie 150 zł Wydanie opinii 80 zł
Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
Autorzy: mgr Elżbieta Bogacz i mgr Anna Bogacz-Rybczak (https://www.komlogo.pl/index.php/komlogo/wszystkie/komlogo-diagnoza/karty-oceny-rozwoju-psychoruchowego-detail)
DJ
Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym
60-120 minut
Badanie 150 zł Wydanie opinii 80 zł
Narzędzie do wykorzystania podczas identyfikacji i badania niepłynności mówienia u małych dzieci.
Autorki: Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
KOSF
Karty Oceny Słuchu Fonemowego 
60-120 minut
Badanie 150 zł Wydanie opinii 80 zł
Test służący do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3 roku życia do 7;6 lat.
Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF są narzędziem standaryzowanym. Test przeznaczony jest do badań diagnostycznych prowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3;0 do 7;6 lat. (https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/diagnoza/test-do-badania-sluchu-fonemowego-1759-detail)
KOJD-AFA
Karty Oceny Języka Dziecka-AFA 
60-120 minut
Badanie 150 zł Wydanie opinii 80 zł
Karty Oceny Języka Dziecka-AFA – KOJD-AFA są narzędziem do oceny niedokształcenia mowy o typie afazji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Autorki opracowały narzędzie bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi.

Autorki: Elżbieta Drewniak-Wołosz, Anna Paluch

KOJD-AFA obejmuje diagnozę rozwoju funkcji językowych takich jak:
– rozumienie,
– powtarzanie,
– nazywanie,
– mowa dialogowa, opowieściowa, spontaniczna,
– podsystem fonetyczno-fonologiczny,
– podsystem fleksyjno-składniowy,
– podsystem leksyjno-semantyczny,
– podsystem pragmatyczny. (https://www.komlogo.pl/index.php/kategorie/diagnoza/karty-oceny-j%C4%99zyka-dziecka-afa-kojd-afa-detail)

KOZE
Karty oceny zachowania i emocji
60-120 minut
Badanie 150 zł Wydanie opinii 80 zł
Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.
Kwestionariusz KOZE jest adresowany do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.
Karty oceny zachowania i emocji są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań.
Informacje zebrane przy pomocy Kart ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także komunikowanie się z innymi specjalistami. Zastosowanie Kart pozwala również na bardziej obiektywną, w porównaniu ze swobodnym opisem, ocenę zmian w zachowaniu dziecka po upływie czasu.
(https://www.komlogo.pl/index.php/komlogo/wszystkie/komlogo-diagnoza/koze-karty-oceny-zachowania-i-emocji-detail)
(SB5)
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 
120 minut
Badanie 250 zł Wydanie opinii 80 zł
SB5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy.
(https://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Skala-Inteligencji-Stanford-Binet-5-SB5/187)