Specjaliści

 

dr Karina Szafrańska

Praca doktorska pod kierunkiem profesora Tadeusza Gałkowskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Neurologopedii.
Aktorka, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Neurologopeda, UMCS w Lublinie
Logopeda, PS Log UW
Terapeuta niepłynności mowy.
Akademia Muzyczna we Wrocławiu – wydział wokalno-aktorski.
Kierownik Zakładu Logopedii w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

Prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na Studiach Podyplomowych.
Nauczyciel wymowy scenicznej na wydziale aktorskim (jedynym magisterskim wydziale aktorskim na prywatnej uczelni) w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik rocznych studiów podyplomowych Logopedia Medialna (specjalizacja dla logopedów).
Terapeuta jąkania.


dr Krzysztof Szamburski

Psycholog, UW
Logopeda, PS Log
Terapeuta SI
Terapeuta jąkania i niepłynności mowy

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego UW.
Zagadnieniami patomechanizmu powstawania jąkania oraz jego terapii zajmuje się od kilkunastu lat. Jąkanie traktuje jako zaburzenie o podłożu emocjonalnym. Twórca autorskiej metody terapii jąkania.
Autor wielu artykułów w prasie i wydawnictwach specjalistycznych (szczegóły w zakładce „Jąkanie” na stronie głównej).
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP.
Wielokrotnie prowadził grupy terapeutyczne osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik dwuletnich studiów podyplomowych – Logopedia ze specjalizacją medialną.


mgr Monika Piechota

zdjecie-2x

Dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej.
Animator imprez urodzinowych.
W swoje pracy wykorzystuję  różnorodne metody pracy: elementy muzykoterapii, arteterapii, Edukacji przez Ruch, logorytmiki, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Pedagogiki zabawy, sensoplastyki.
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w zakresie Integracji Sensorycznej.

Prywatnie uwielbiam słońce, morze i fitness 🙂


mgr Malwina Wilczyńska

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Absolwentka socjologii, specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna, Collegium Civitas.

Terapeuta metody miofunkcjonalnej.

Specjalista w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej osób dorosłych (terapia wad wymowy, wystąpienia publiczne, mediacje głosu, terapia afazji u osób po udarach). Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szpitalachoraz poradniach specjalistycznych. Odbyła staż m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Prowadzi zajęcia w zakresie dykcji, retoryki, emisji i higieny głosu, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. Aktualnie współpracuje również z Ambasadą Polską w Bukareszcie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z polskich rodzin, mieszkających na stałe w Rumunii.


mgr Joanna Ciesielska

Obraz1

Logopeda
Neurologopeda

Absolwentka logopedii, filologii polskiej i filologii dla mediów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Absolwentka neurologopedii na Wydziale Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
Absolwentka retoryki w Instytucie Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk

W Ad Verbum zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną, a także logopedyczną.
W zakresie jej zawodowych kompetencji znajdują się również zagadnienia związane z retoryką, wizerunkiem, autoprezentacją.

Terapeuta zaburzeń płynności mowy (jąkanie, giełkot)
Podczas pracy stosuje podejścia terapeutyczne zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie.
Posiada certyfikat, poświadczający udział w warsztatach nt. behawioralno-poznawczych strategii interwencji terapeutycznej w jąkaniu, które prowadził dr Kurt Eggers.
Uczestniczyła w zajęciach z metody pracy z ciałem z zastosowaniem ćwiczeń uwalniających napięcie TRE® oraz w warsztatach z pracy nad oddechem.
Brała udział w warsztatach z podejścia interakcyjnego Palin PCI. Ukończyła szkolenie z masażu ciała według dr Evy Reich.

Terapeuta Metody Miofunkcjonalnej / metod manualnych
Szkolenia: Terapia Miofunkcjonalna®, Ortodoncja, Współpraca ortodonty i logopedy, Dyslalia ankyloglosyjna, Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej, Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy, Praktyczny kurs kliniczny – leczenie zaburzeń synowialnego stawu skroniowo-żuchwowego, Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, Kinesiotaping® (Esther de Ru), Szkolenie z masażu twarzy metodą próżniową. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii zaburzeń artykulacyjnych / wad wymowy.

Od maja 2019 r. – Certyfikowany instruktor metody reedukacji oddechowej Butejko
Kurs instruktorski metody Butejko / Butejko z P. McKeown.

Specjalista w zakresie AAC oraz behawioralnej terapii komunikacji w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Specjalizuje się we wdrażaniu systemu Makaton® (I, II, III stopień), systemu PCS oraz oprogramowania MÓWik. Ukończone dodatkowowo kursy: Stosowana Analiza Zachowania ABA (I, II stopień), Terapia i edukacja dzieci z autyzmem (Synapsis), Metoda prof. A. Tomatisa, Integracja Sensoryczna (I stopień), Wczesna nauka czytania według prof. J. Cieszyńskiej (Metoda Krakowska).

Specjalista w zakresie pracy z pacjentami po przebytych udarach i urazach mózgu
Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia pacjentów z afazją (I, II moduł), Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, Dysfagia (I, II moduł).

Terapeuta ręki i umiejętności grafomotorycznych
Ukończyła II-stopniowe szkolenie.

Posiada doświadczenie w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej oraz wspierania funkcji prelingwalnych u dzieci między 0-2 r. ż. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w terapii opóźnionego rozwoju mowy.

Od czerwca 2019 r. – Certyfikowany instruktor jogi twarzy
Kurs instruktorski jogi twarzy według metody Danielle Collins Face Yoga Method

Specjalista w zakresie retoryki, wizerunku i autoprezentacji
Ukończone szkolenia: Autoprezentacja, Asertywność-budowanie relacji i ochrona granic, Retoryka perswazyjna, Argumentacja w przestrzeni publicznej, Techniki efektywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, Psychologia emocji, motywacji i osobowości, Efektywne zarządzanie drogą życiową, Business & Life Coaching, Negocjacje.

Doświadczenie:
Jako logopeda oraz neurologopeda pracuje od 2010 roku, zajmując się w sposób kompleksowy diagnozą i terapią według opracowanego programu. Pracowała w placówkach ogólnodostępnych, terapeutycznych, integracyjnych oraz w niepublicznej Szkole Specjalnej dla dzieci z autyzmem. Współpracowała z Fundacją oraz z Poradniami. Współtworzyła program radiowy, poświęcony profilaktyce logopedycznej. Współprowadziła szkolenie, dotyczące zaburzeń komunikacji w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jako terapeuta-neurologopeda prowadziła zajęcia grupowe podczas turnusu psychoterapeutycznego dla osób jąkających się, według metody którą opracował dr n. hum. K. Szamburski. Swoją pracę terapeutyczną, a także pracę nad komunikacją uzupełnia o zagadnienia związane z retoryką, wizerunkiem i autoprezentacją, zwłaszcza w przypadku terapii zaburzeń płynności mowy. Jako filolog współpracujący z mediami współtworzyła wizerunki osób z obszaru mediów.


mgr Kamil Dante Lucci

Psycholog dzieci i młodzieży

Ukończył studia na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii ze specjalizacją w diagnozie i leczeniu dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

Pracuje w Szpitalu Klinicznym WUM w Warszawie na oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego oraz w Poradni Autystycznej.
Jest w trakcie studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz doskonali swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w
Warszawie.
Diagnozuje i pracuje z dziećmi od 2 do 18 roku życia. Pomaga pacjentom zmagającym się z przewlekłym stresem, znajdującym się w kryzysie, cierpiącym z powodu problemów życiowych, obniżonej samooceny, braku satysfakcji życiowej, mającym trudności w relacjach z innymi ludźmi.
Udziela też wsparcia rodzicom dzieci cierpiących na zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego lub doświadczającym trudności wychowawczych.
Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z pacjentem nad jego objawami, skupiając się na ich łagodzeniu, poprzez pracę nad wspólnie określonym celem.

Prowadzi terapię w języku polskim, włoskim i angielskim.
Pracuje pod stałą superwizją.

 


mgr Renata Wołowiec

UW – Pedagog, specjalność: społeczno-wychowawcza.
Nauczyciel mianowany, socjoterapeuta, reedukator.
Specjalista w dziedzinie dysleksji.

Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na kierunku Terapia Dysleksjii


mgr Sylwia Malarska

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia podyplomowe- Terapia Pedagogiczna Systemem M. Montessori,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – Pedagogika w zakresie pedagogicznej terapii zajęciowej z rewalidacją indywidualną,
Terapeuta Zajęciowy (Studium Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym),
Reedukator, Rewalidator. Terapeuta ręki.

Ukończyła szkolenia: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej” kurs doskonalący zorganizowany przez WCIES, „Organizacja pracy z nową podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, „Skuteczne metody wychowawcze” w EKO TUR, „Kreatywne Nauczanie” w EKO TUR, „Praca z uczniem zdolnym” WCIES, „Indywidualizacja nauczania w praktyce” OPERON, „Idea kształcenia włączającego i integracyjnego w praktyce szkolnej” POMOST, „101 technik plastycznych – aktywne zabawy plastyczne” – warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Nową Szkołę.
Obecnie zdobywa kwalifikacje zawodowe z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Terapeuta pedagogiczny. W Ad Verbum prowadzi terapię pedagogiczną (reedukację), rewalidację, terapię zajęciową, oraz terapię ręki.
Zainteresowania Pani Sylwii skupiają się wokół pomocy dzieciom ze specjalnymi i ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi charakteryzującymi się trudnościami w nauce, czytaniu, pisaniu, liczeniu (dzieciom z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią). Uczniowie mający zajęcia z Panią Sylwią chętnie na nie uczęszczają ze względu na przyjazną atmosferę zajęć oraz widoczne efekty wspólnej pracy . Jest to terapeuta charakteryzujący się wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas okresu całej edukacji – od początku przedszkola do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (od 3 roku życia do ukończenia szkoły średniej).


mgr Beata T.

Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia
Studia magisterskie na wydziale pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym i psychologią szkolną.

Ukończyła I i II stopień kursu terapii SI w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów SI, certyfikat PSTIS.
Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej również w przedszkolu prywatnym oraz w szkole podstawowej.
Nauczyciel mianowany w przedszkolu państwowym.
Koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce przedszkolnej.

Ukończone kursy i szkolenia psychologiczno-pedagogiczne to między innymi:
„Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – ZNP Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
„Kurs animatorów sztuki orgiami z elementami Edukacji przez Ruch” – Origami Pracownia Pedagogiczna Dorota Dziamska
„Psychologiczne aspekty rozwoju osobowości dziecka” – Niepubliczna Poradnia PP EDUKACJA
„Emisja i higiena głosu” – MAC Edukacja
„Przygotowanie do nauki czytania i pisania” – Wydawnictwo JUKA
„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” – FKK B. Kubiak


mgr Olga Osińska

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

Absolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej ze specjalizacją nauczycielską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwentka Filologii polskiej ze specjalizacją redaktorsko-wydawniczą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi zajęcia na studiach zaocznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Literatura polska lat 1945-1989).

 

Prowadziła zajęcia grupowe na turnusie psychoterapeutycznym dla osób jąkających się. Pracowała metodą wystukiwania sylab opracowaną przez doktora Krzysztofa Szamburskiego.

Ukończyła szkolenia „Strategie sensoryczne w diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy. Stymulacja umiejętności oralno-motorycznych”, „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia”, „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”, „Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny”, „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” oraz Makaton I stopnia.

Współprowadziła warsztat „Organizacja terapii jąkania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie” na konferencji „Terapia jąkania u osób dorosłych” organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA.

Doświadczenie zdobyła na praktykach w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, przedszkolach i szkołach oraz na stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP. Jest członkinią Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim.