Dysleksja. Gotowość Szkolna.

WYKONUJEMY DIAGNOZY DYSLEKSJI, które są honorowane przez szkoły na terenie całej Polski.

Nie do końca znane są przyczyny dysleksji. Nadal bywają źródłem dyskusji i kontrowersji, świadczących o różnicy poglądów wśród autorów. Na temat etiologii dysleksji istnieje kilka koncepcji.
Przy dysleksji trudno jest mówić o jednym czynniku, który ją wywołuje. W poszczególnych przypadkach dysleksje mogą powodować u jednego dziecka np. dziedziczność, u drugiego organiczne mikrouszkodzenie mózgu. Nie wyklucza to wystąpienia również i innych przyczyn u tego samego dziecka. Oczywiście wtedy trudności w czytaniu i pisaniu będą bardziej nasilone.

Sprawdź, czy Twoje dziecko ma zachowania dziecka ryzyka dysleksji (wg M.Bogdanowicz; dotyczy przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej):
Dziecko jest mało sprawne ruchowo słabo biega, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych.
Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek.
Dziecko niechętnie rysuje.
Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami.
Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami LEGO, puzzlami.
Dziecko jest oburęczne . wykonując czynności posługuje się raz jedną, raz drugą ręką.
Dziecku sprawia problem odróżnienie prawej i lewej strony swego ciała (ręki, nogi, oka).
Dziecko ma problem z określeniem kierunków w przestrzeni (nieprawidłowo używa przyimków: nad pod, przed,od).
Dziecko ma trudności z opanowaniem i zapamiętywaniem nowych wierszyków i piosenek.
Dziecko ma trudności z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, nazwy dni tygodnia, miesięcy, liter alfabetu, szeregów cyfrowych i innych.
Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo rozprasza się.
Dziecko ma trudności w zrozumieniu i rozwiązywaniu zadań wymagających myślenia logicznego.
Dziecko ma problem z budowaniem zdań, zmienia szyk wyrazów w zdaniu.
Dziecko przekręca słowa (mówi np. kraktor), zmienia przedrostki w wyrazach, albo używa nieprawidłowych form gramatycznych.
Dziecko ma wadę wymowy.
Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu (np. g-k, z-s, d-t, w-f).
Dziecko ma trudności z wyróżnianiem głosek w wyrazie.
Dziecko ma trudności z odróżnianiem i zapamiętywaniem kształtów podobnych liter, np. m-n, 1-l, t-ł.
Dziecku sprawia problem odróżnianie i zapamiętywanie kształtów identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni np. p-b, d-b.
Dziecko ma trudności z rozmieszczeniem rysunku na kartce.
Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlane oraz odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej.
Dziecko ma problem z odtwarzaniem prostych szlaczków i figur geometrycznych.

Jeżeli zaobserwujesz, że Twoje dziecko lub uczeń wykazuje któreś z wymienionych objawów – zapraszamy na konsultację i diagnozę dysleksji !!

Jesteśmy po to, aby pomóc!

„Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa wydane przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Nasze diagnozy są honorowane przez szkoły publiczne i niepubliczne.

W przypadku dzieci 13- letnich weszło nowe rozporządzenie, na mocy którego pierwsza diagnoza dysleksji przeprowadzana właśnie w 13 roku życia dziecka musi być poparta stosowną prośbą ze Szkoły, do której uczęszcza nastolatek (podpisanym podczas zebrania Rady Pedagogicznej i Dyrektora), w związku z potrzebą przeprowadzenia diagnozy dysleksji. Poradnie publiczne i niepubliczne mogą przeprowadzać diagnozę dysleksji na wyłączną prośbę rodzica, jednakże w takiej sytuacji diagnoza ta nie będzie rozpatrywana przez szkoły jako podstawa do wydłużenia czasu egzaminowania ucznia z dysleksją.

WYKONUJEMY DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ !!!

W związku z rozporządzeniem MEN Rodzice mają prawo wyboru, gdzie ich sześcioletnie dzieci będą kontynuować naukę. Ad Verbum fachowo ułatwi Państwu rozwiązanie dylematu dotyczącego miejsca kontynuacji edukacji dziecka. Pomożemy Państwu w odpowiedzi na pytanie, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole (badanie gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich). Dokładnie wyjaśnimy różnice programowe klasy „O” i klasy „I”.
Przepisy prawa dotyczące opinii wydanych przez niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

Ustawa z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami (z dnia 23.08.2001 roku). Rozporządzenie MEN z dnia 30. 04. 2007 r ( Dz. U. z 2007 r Nr 83 poz. 562), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
§ 6.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.

Rozdział 4
§ 9.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
§ 34.

2. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
§ 45

Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta, na podstawie opinii (…) niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej (…). Opinia powinna być wydana przez poradnię nie wcześniej niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego i nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.